The Karl Simon Deposition Prove White Supremacist Are Everywhere

“The Karl Simon Deposition Prove White Supremacist Are Everywhere”